Ngày Quốc Khánh hay Ngày Quốc Nhục ?

National Day or National Shame Day?

 

 

Lá thơ này xin gởi đến các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ sống tại Hoa kỳ. Mong nhờ quư độc giả tiếp tay, bằng phương tiện có được phổ biến rộng răi lá thơ. Xin cám ơn.

 

Các bạn thân mến,

 

Ngày 4 tháng 7 năm 1776, người dân từ 13 thuộc điạ Anh Quốc tại Bắc Mỹ đă đứng lên tuyên bố độc lập và thể chế dân chủ đă ra đời tại Mỹ Châu. Từ đó ngày 4 tháng 7 đă trở thành ngày Quốc Khánh (ngày Độc Lập) Hoa Kỳ. Chúc mừng sinh nhật Hoa Kỳ.

 

Cũng ngày 4 tháng 7 năm 1776, các thuộc điạ đă đồng thuận nguyên tắc cơ bản về Quyền làm người. Nguyên tắc này được ghi rơ trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ: “Tất cả mọi người sinh ra đều b́nh đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc... Và khi một h́nh thức chính phủ nào đó trở nên đối nghịch với các mục đích trên th́ nhân dân có quyền thay đổi, hay phế bỏ chính phủ đó, và thiết lập một chính phủ mới, dựa trên nền tảng những nguyên tắc như vậy và tổ chức các quyền lực của ḿnh theo h́nh thức nào để cho các quyền lực đó có khả năng đảm bảo an ninh và hạnh phúc cho họ nhiều nhất.”. Nguyên tắc này trở thành nền tảng xây dựng một chính phủ dân chủ với hiến pháp, với tam quyền phân lập hành pháp, lập pháp và tư pháp. Các quyền tự do thông tin, tự do báo chí, quyền làm người đều được tôn trọng một cách tuyệt đối.

 

Các nguyên tắc này đă đưa Hoa kỳ từ các thuộc điạ trở thành một quốc gia giàu mạnh, tự do và dân chủ nhất thế giới. Ngày nay, khuynh hướng toàn cầu hoá đă đưa các quốc gia mỗi ngày xích lại gần nhau hơn. Đa số các quốc gia trên thế giới đă và đang học hỏi hệ thống chính phủ Hoa Kỳ, mang về nước áp dụng như một biểu mẫu thành công. Một biểu mẫu phát triển dựa trên quyền con người.

 

Trong trường hợp Việt Nam, ngay từ khi người Pháp c̣n đô hộ, ông bà chúng ta đă hướng tới nền dân chủ cuả Hoa Kỳ như một mẫu mực nhằm xây dựng một quốc gia hậu thuộc địa. Chả thế khi người Nhật đầu hàng đồng minh, người cộng sản nhân cơ hội đă cướp chính quyền. Ngày 2/9/1945 tại Quảng Trường Ba Đ́nh Hà Nội, Hồ Chí Minh đă đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa. Mở đầu Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nước VNDCCH là lời trích từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Hoa Kỳ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền đựơc sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."

 

Trong Bản Tuyên Ngôn từ "chúng tôi" đă được lập đi lập lại nhiều lần. V́ thế ta có thể suy luận rằng đă có nhiều người cùng với ông Hồ Chí Minh sọan ra Bản Tuyên Ngôn này. Vào thời điểm 1945, nhiều người Việt đă cộng tác hay gia nhập đảng cộng sản với ít hay không biết ǵ về chủ nghiă xă hội hay chủ nghiă cộng sản. Toàn bản Tuyên Ngôn lại không đá động ǵ đến các chủ nghĩa trên. Những điều này đă nói lên sự khao khát về độc lập, về tự do, về dân chủ và về mưu cầu hạnh phúc của ṭan dân Việt lúc đó.

 

Các sách giáo khoa về lịch sử Việt Nam hay báo chí xuất bản trong nước luôn nói đến ngày 2/9 là ngày "Quốc Khánh" Việt Nam. Các thế hệ lớn hơn đều biết miền Nam Việt Nam đă không coi ngày 2/9 là ngày "Quốc Khánh". Thêm nữa cộng sản đă xoá bỏ hiệp định Paris để lấn chiếm miền Nam. Nếu đă gọi là Quốc Khánh th́ ngày này phải là ngày vui chung của cả một dân tộc, như ngày 4/7 cho người Hoa kỳ. Thực ra ngày 2/9 là ngày Quốc nhục. Là ngày dân tộc Việt Nam bị lừa bịp đưa vào lao tù của cộng sản.

 

Từ ngày 2/9/1945 Hồ chí Minh và đảng cộng sản đă từng bước cướp đi mọi quyền làm người. Những quyền mà ông cha ta đă phải đổ bao xương máu giành lại từ Tầu Tây Nhật. Đảng cộng sản đă đưa đất nước vào 4 cuộc chiến gây bao tang thương chết chót. Mà trong đó đă có 2 cuộc chiến với các quốc gia cộng sản khác, Cam Bốt và Trung Cộng. Hai cuộc chiến sau chỉ v́ những tranh chấp nội bộ quốc tế cộng sản. V́ thế khi nhắc đến Việt Nam mọi người sẽ nghĩ ngay đến chiến tranh.

 

Chỉ sau sáu mươi năm đảng cộng sản cầm quyền, Việt Nam đă trở thành một quốc gia nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Một thể chế đứng đầu thế giới về tham nhũng. Mọi tiếng nói kêu đ̣i công bằng và dân chủ đều bị đảng cộng sản bắt bớ khủng bố, sách nhiễu... Những người cầm quyền Việt Nam đang tiếp tục cuộc chiến chống lại mọi thành phần dân tộc, không chấp nhận độc quyền cộng sản.

 

Vừa qua hằng ngàn người trong nước đồng ḷng kư tên và công khai phổ biến bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006. Những vị này tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh thực hiện một nền dân chủ chân chính trên quê hương Việt Nam. Đồng bào hải ngoại đồng ḷng góp sức. Nhiều dân biểu nghị sỹ các quốc gia dân chủ cũng đồng ḷng ủng hộ. Ở Hoa Kỳ, qua một lá thơ 50 dân biểu đă đồng kư tên ủng hộ. Từ Tiệp Khắc cựu tổng thống Vaclav Havel và nhóm Hiến Chương 77 đă đồng lên tiếng ủng hộ… Tại Thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi, nghị sỹ Gary Humphries đă t́nh nguyện đứng chung vào hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.  Số người biết đến và công khai ủng hộ Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006 mỗi ngày một gia tăng.

 

Chúng ta cần tiếp tay hổ trợ cho công cuộc đấu tranh đ̣i tự do và dân chủ cho Việt Nam. Đấu tranh đ̣i đảng cộng sản phải công bố lộ tŕnh cho một cuộc bầu cử tự do, công bằng với giám sát quốc tế bầu ra một Quốc hội Lập hiến và một chính phủ dân chủ. Nỗ lực cuả chúng ta là cùng hướng đến một ngày vinh quang, một Ngày Quốc Khánh cho toàn dân tộc.

 

Ông bà ta đă dạy "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên ḥn núi cao." Cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ chỉ có thể thành công với sự góp công góp sức cuả chúng ta.

 

Thân mến,

 

Canberra, ngày 01 tháng 07 năm 2006

 

Nguyễn Quang Duy

 

 

 

National Day or National Shame Day?

 

Dear Friends,

 

On July 4, 1776, people from Thirteen Colonies of North America declared their independence from Britain and Democracy was born in America.  Since then July 4 became the National Day, Independence Day of the United States of America. Happy Birthday, USA!

 

On that day, Thirteen Colonies agreed unanimously on the principles of Human Rights, which stated clearly on The Declaration of Independence of the United States of America (DIUSA): "... all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. ". These principles became the foundation for a model of democratic governments with the Constitution, the system of three separate powers of the Legislative, Executive, and Judiciary. Also Freedom of expression and Human Rights were absolutely respected.

 

These principles have transformed Thirteen Colonies into the richest, free and democratic nation, the United States of America. Nowadays, globalisation has brought nations together. Many Nations have studied the government system of the USA, brought it home and applied it as a successful model. This is a democracy model which builds on Human Rights.

 

In the case of Vietnam, when the French colonized Vietnam, our ancestors looked forwards to the American Democratic system as a model for building our post-colonial nation. This can be proved in the fact that when the Japanese surrendered, the communists took the opportunity to wrest power. On 2/9/1945, at the Ba-Dinh Square, Ho Chi Minh read The Declaration of Independence of the Democratic Republic of Vietnam (DIDRV). In the opening, this Declaration excerpts a part of the Human Rights principles from The Declaration of Independence of the United States of America: "... all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness..."

 

The document (the DIDRV) repeated many times the word "we", it implies many individuals prepared and agreed on this Declaration. It is useful to know that many Vietnamese co-operated with/or joined the communist party without any knowledge of socialism or communism. Also the whole DIDRV did not include one word on socialism or communism. This shows how thirsty Vietnamese at that time were for national independence, freedom, democracy and happiness.

 

In books or newspapers inside Communist Vietnam, 2nd September is known as "Vietnam National Day". However, older Vietnamese know that 2nd September was not the National Day in the South Vietnam before 1975. It is significant that the communists took over the South by force disregarding the Paris Peace Agreement of 1972. It is observed that a national day should be a day the whole country be proud and happy, as the 4 of July is for the people of the USA.  In fact, the 2nd September is Vietnam Shame Day. It is the day the communists forced our people into the international communist system.

 

Since 2/9/1945 Ho chi Minh and the communist party have stolen all the Human Rights of Vietnamese. Rights that our ancestors struggled to get back from the Chinese, French and Japanese. The communists brought Vietnam into 4 devastating wars. Of these, the wars with Chinese communists and the Khmer Rouge (Cambodian communists) were mainly results of different communist internal conflicts. When one hears about Vietnam; one thinks of a country of wars.

 

Sixty years after the communist party took power, Vietnam has become one of the poorest and most backward countries in the world. The Vietnam Communist regime stands at the top of the world about corruption. All voices who called for equal rights and democracy were arrested, terrorised or intimidated by the communists. The Vietnamese communists have continued a war against their own people who do not accept the communist regime.

 

Recently, thousands of the Vietnamese, still under the communists' yoke, have agreed to sign and to publish The 2006 Declaration on Democracy and Freedom for Vietnam (http://www.doi-thoai.com/baimoi0406_112.html). They stated that they will continue to struggle for a legitimate democracy for our native Vietnam. This Declaration has been strongly supported world wide. From the United States, 50 senators signed their support. From the Czech Republic, former President Vaclav Havel and the group of 77 sent their message of support. In Canberra, the capital of Australia, senator for the ACT Gary Humphries stated he stood with us in our struggle for democracy for Vietnam. Everyday more and more people know about and support the Declaration and our Democracy struggle.

 

Now you know 2nd September is our National Shame Day, please give your support to our movement for freedom and Democracy in Vietnam. Give your support to democracy fighters to transform the 2007 Vietnam Parliament Election, with only communist party, into a free, fair and multiparty election, under the sponsorship of the United Nations to elect a Constitutional Assembly, and hence a democratic government. Our struggle will lead our people to a day of freedom and democracy, a National Day, a day the whole country to be proud and happy.

 

Our ancestors taught us "one tree makes nothing; three trees together form a high mountain".  It means the struggle for freedom and democracy will be only successful with our united contribution.

 

Yours Sincerely,

 

Canberra, 01 July 2006

 

Nguyễn Quang Duy